Genus och dess påverkan på jämställdhet och rättvisa

Introduktion

Genus är ett begrepp som handlar om sociala och kulturella konstruktioner av kön. Det handlar alltså inte om biologiska skillnader mellan könen utan om hur samhället skapar och upprätthåller skillnader mellan kvinnor och män. Genus påverkar alla delar av samhället, från hur arbete och ekonomi fungerar till hur vi behandlar varandra i vardagen. I den här artikeln ska vi titta närmare på genus och dess påverkan på jämställdhet och rättvisa.

Vad är jämställdhet och rättvisa?

Innan vi går in på hur genus påverkar dessa begrepp är det viktigt att klargöra vad de egentligen betyder. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter i samhället. Det handlar om att bekämpa diskriminering och ojämlikhet mellan könen. Rättvisa handlar också om att bekämpa diskriminering och ojämlikhet, men i bredare term. Rättvisa innebär att allas grundläggande behov ska tillgodoses på ett rättvist sätt och att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett bakgrund och livssituation.

Genus och jämställdhet

Som nämnts handlar genus om sociala och kulturella konstruktioner av kön. Detta betyder att samhället skapar normer, roller och förväntningar utifrån kön. Dessa normer kan leda till att kvinnor och män behandlas olika, både på individ- och systemnivå. Till exempel kan en kvinna som söker jobb bli diskriminerad på grund av sitt kön eller så kan en man som tar ut föräldraledighet bli ifrågasatt för att det anses vara ett "kvinnligt" ansvar. Dessa normer kan leda till att kvinnor och män har olika möjligheter och rättigheter i samhället, vilket inte bara är orättvist utan också förhindrar samhället från att nå sin fulla potential. Ett exempel på hur genus påverkar jämställdheten är inom arbetslivet. Kvinnor och män har olika möjligheter att avancera och få högre lön. Detta beror delvis på att vissa yrken anses vara "kvinnliga" medan andra anses vara "manliga". Kvinnor uppmuntras mer sällan att söka sig till yrken inom teknik och ingenjörsvetenskap medan vård- och omsorgssektorn anses passa kvinnor bättre. Dessa förväntningar och normer kan leda till att kvinnor och män fastnar i olika roller inom arbetslivet som sedan utifrån leder till en ojämlikhet.

Genus och rättvisa

Genus påverkar också vad som anses vara rättvist och orättvist i samhället. Normer och förväntningar om kön kan leda till ett ojämlikt samhälle där vissa grupper har mer makt och inflytande än andra. Till exempel kan en kvinna som är ensamstående förälder vara mer utsatt för fattigdom och diskriminering än en man i samma situation. Detta beror delvis på att kvinnor har lägre lön och sämre möjligheter att avancera i arbetslivet, men också på att ensamstående mödrar generellt sett är sämre ekonomiskt ställda. En annan aspekt av rättvisa är hur samhället hanterar våld och sexuella trakasserier mot kvinnor. Även om det är olagligt och allmänt uppfattat som oacceptabelt med dessa typer av övergrepp så är det fortfarande vanligt förekommande. Kvinnor som utsätts för våld och trakasserier blir ofta inte trodda eller får höra att de själva är ansvariga för vad som har hänt. Detta beror delvis på att samhället i stort inte tar dessa problem på allvar och att normer och förväntningar om kön kan leda till att det anses vara kvinnans ansvar att undvika dessa situationer.

Sammanfattning

Genus påverkar både jämställdhet och rättvisa i samhället. På individnivå kan normer och förväntningar om kön leda till att kvinnor och män behandlas olika. På systemnivå kan detta leda till att kvinnor och män har olika möjligheter och rättigheter i samhället. Dessa ojämlikheter förhindrar samhället från att nå sin fulla potential och är orättvisa. För att nå en jämställd och rättvis framtid är det viktigt att bekämpa diskriminering och arbeta för att skapa ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter.