Södertörns högskola

Utseende flytta till sidofältet dölj

Södertörns högskola
Engelska: Södertörn University
Grundat1996
ÄgandeformStatlig myndighet
SäteStockholm, Sverige Sverige, Sverige Sverige
Studerande13 578 studenter, varav 7 471 helårsstudenter (2023)
Webbplatshttp://www.sh.se/

Södertörns högskola är en svensk statlig högskola med verksamhet i kommundelen Flemingsberg, Huddinge kommun i Stockholms län. Huvudbyggnaden Moas båge, ritad av White arkitekter och döpt efter författaren Moa Martinson invigdes 2002. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Södertörns högskola erbjuder även polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Cirka 13 000 studenter utbildar sig på högskolans cirka 270 kurser och över 80 program.

Högskolan har ett regeringsuppdrag att bedriva lärarutbildning med inriktning mot romani chib samt romsk kultur och historia. Det sker i nära samarbete med den romska minoriteten.

Inom Östersjö- och Östeuropaforskningen finns en kunskapsmiljö som anses vara högt rankad. Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning publicerar en mångvetenskaplig tidskrift, Baltic Worlds, med prenumeranter i ett 50-tal länder.

Historia

Huvudbyggnaden Moas båge vid Blickatorget. Till vänster skulpturgruppen Moas stenar, skapad av skulptören Claes Hake.

Södertörns högskola inrättades år 1996 efter ett riksdagsbeslut 1995. Utbyggnaden av den högre utbildningen i södra Storstockholm hade då utretts under lång tid. Bakgrunden var bland annat att övergången till högre studier var låg i södra Storstockholm, arbetslösheten hög och segregationsproblemen tenderade att bli stora. Till bakgrunden hörde också att Stockholms universitet inte ansåg det lämpligt att öka studentantalet i Frescati och att en högskola på Södertörn borde vara självständig och inte en del av Stockholms universitet. Till Flemingsberg hade Karolinska Institutet redan tidigare flyttat sin odontologiska utbildning. Även KTH och Stockholms universitet bedrev viss verksamhet i Flemingsberg och Novums forskningspark hade börjat byggas upp.

Vid högskolans start 1996 fanns totalt cirka 1000 studenter. Högskolan hade då verksamhet i Södertälje, Flemingsberg och Haninge kommun. Till en början var Stockholms universitets rektor även rektor för Södertörns högskola, men 1 januari 1997 tillträdde Per Thullberg som högskolans rektor och i samband med det fick också högskolan egen examensrätt. 2002 invigdes högskolans nuvarande huvudbyggnad Moas båge i Flemingsberg som 2003 erhöll Betongvaruindustrins utemiljöpris. Med nya lokaler flyttades lärarprogrammet från Södertälje till Flemingsberg och Campus Telge i Södertälje lades i malpåse. Under våren 2006 beslutade högskolans styrelse att också flytta verksamheten från campus Haninge till campus Flemingsberg till hösten 2008 samt avveckla campus Telge där undervisningen redan upphört.

Södertörns högskola ansökte hos regeringen om att få bli universitet 2002. Ansökan är ännu inte behandlad, och 2004 ansökte man tillsammans med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan om att få bilda ett gemensamt nätverksuniversitet på Södertörns högskola efter samma modell som Universitetet i Oxford i Storbritannien. I maj 2006 lämnas en uppdaterad version av universitetsansökan till regeringen, med beskrivningar av förändringar som genomförts sedan 2002. Den 1 juli 2010 gav Högskoleverket Södertörns högskola rätt att examinera doktorander inom områdena "Historiska studier", "Kritisk kulturteori", "Miljövetenskapliga studier" samt "Politik, ekonomi och samhällets organisering". I slutet av 2013 tilldelades Södertörns högskola uppdraget att bedriva grundutbildning till polis. I januari 2015 startade de första polisstudenterna sin utbildning vid Södertörns högskola. Högskolan fick tillstånd av Universitetskanslersämbetet att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier i november 2017.

Profil

Södertörns högskola har en tvärvetenskaplig och mångkulturell profil. En annan viktig inriktning för högskolan är begreppet medborgerlig bildning som särskilt betonades under ledningen av rektor Ingela Josefson. Verksamhetsåret 2020 arbetade 82 professorer och 77 doktorander med anställning på högskolan.

Institutioner

Södertörns högskolas institutioner ansvarar för att genomföra utbildning och forskning. Institutionen har ansvar för all verksamhet inklusive personal, studenter, ekonomi, lokaler och arbetsmiljö. Till institutionerna hör ämnen samt utbildningsprogram och centrumbildningar. Varje institution leds av en prefekt, som är chef samt vetenskaplig och pedagogisk ledare för en institution.:

På högskolan finns två högskolegemensamma utbildningar: Lärarutbildningen och Polisutbildningen. Lärarutbildningen leds av en akademisk ledare och Polisutbildningen leds av en prefekt. Utbildningarna bemannas av lärare från institutionerna. Lärare med polisiär kompetens är anställda vid Polismyndigheten och arbetsleds av den prefekten. Polisutbildningen bedrivs på uppdrag av Polismyndigheten.

Ämnen

Arkeologi, arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, biologi, engelska, estetik, etnologi, filosofi, företagsekonomi, genusvetenskap, geografi, historia, idéhistoria, informatik, internationella relationer, journalistik, juridik, konstvetenskap, litteraturvetenskap, lärarutbildning, medie- och kommunikationsvetenskap, medieteknik, miljövetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, pedagogik, praktisk kunskap, psykologi, religionsvetenskap, retorik, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, svenska, turismvetenskap, utveckling och internationellt samarbete.

Forskning

På Södertörns högskola bedrivs forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, miljö, teknik och utbildningsvetenskap. Anslag och bidrag till forskning och forskarutbildning uppgick 2020 till 305 miljoner kronor. Genom Östersjöstiftelsen får högskolan medel till forskning med inriktning mot Östersjöregionen och Östeuropa. Vid högskolan finns ett antal särskilt starka forskningsområden: Östersjö- och Östeuropaforskning, Institutionell förändring i det moderna samhället, Samtidshistoria, Kritisk kulturteori och estetik, Genusstudier, Interreligiösa relationer, Miljövetenskap, Biovetenskap med flera. Högskoleverket beviljade 2010 Södertörns högskolas ansökningar om examensrätt på forskarnivå, vilket ger högskolan samma rättigheter som ett universitet inom de fyra områdena: historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. I november 2017 fick högskolan tillstånd av Universitetskanslersämbetet att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom ett femte område; utbildningsvetenskapliga studier. Tidigare har högskolans cirka 100 doktorander registrerats vid andra lärosäten genom forskarskolorna: Forskarskolan i Entreprenörskap och Innovation (värduniversitet Växjö universitet), Forskarskolan i historia (värduniversitet Lunds universitet) och Forskarskolan i genomik och bioinformatik (värduniversitet Stockholms universitet), samt genom avtal med enskilda institutioner vid framför allt Stockholms universitet och Karolinska institutet. Tillsammans med Skolverket och Mångkulturellt Centrum driver Södertörns högskola sedan 2001 Centrum för Interkulturell Skolforskning i Fittja. 2011 antogs de första doktoranderna direkt till högskolan. Forskningsvolymen är omfattande och uppgick 2013 till 41 procent av de totala intäkterna och den i särklass största finansiären är Östersjöstiftelsen. Under 2010 bidrog stiftelsen med 185 952 tkr eller motsvarande 79 procent av de totala intäkterna för forskning. Bidragen från Östersjöstiftelsen finansierar forskningsprojekt sökta av högskolans forskare i konkurrens och särskilda satsningar på forskning inom Östersjöområdet till exempel marinarkeologi eller miljövetenskap. Stiftelsen finansierar även flera centrumbildningar, bland annat Centre of Baltic and East European Studies med forskarskolan Baltic and East European Graduate School, Samtidshistoriska institutet och Centrum för praktisk kunskap. Stiftelsen bidrar även till högskolans bibliotek.

Institut och forskningscentrum

Centrumbildningarnas eller institutens huvudsyfte är att de ska tillföra högskolan ett akademiskt mervärde genom att fokusera ett vetenskapligt intressant fält som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. På så sätt vill högskolan skapa en kreativ mötesplats för medarbetare och studenter.

På Södertörns högskola finns sju forskningscentrum/institut:

Samverkan

Högskolans samverkan sker med kommuner, Stockholmsregionen, stora och små företag samt civilsamhällesorganisationer. Stora delar av samverkan sker inom centrumbildningarna som har särskilda uppdrag inom samverkansområdet. Dessa kan vara geografiska, som i fallet Centre for Baltic and Eastern European Studies (CBEES) som verkar inom Östersjöområdet, eller tematiska, som inom Centrum för praktisk kunskap, Förvaltningsakademin eller Reinvent.

Flera av högskolans stora utbildningar har täta band till specifika branscher – som program inom ekonomi, medieteknik, journalistik, spelutveckling, miljövetenskap, turism, konstvetenskap/estetik.

Södertörns högskola har ett strategiskt partnerskap med Botkyrka kommun och väl utvecklade relationer med Huddinge kommun, Stockholms stad och Järfälla kommun/Barkarby science. Med Huddinge kommun driver högskolan ett residens för scenkonst där konstnärlig praktik möter högskolans forskning och utbildning och involverar olika grupper i lokalsamhället.

Sektorsövergripande personrörlighet utgör en samverkansform högskolan satsat särskilt på. Genom särskilda program har forskare och lärare fått möjlighet att tillbringa tid i organisationer utanför akademin för att initiera samverkan och öka relevans och kvalitet i forskning och utbildning.

Bibliotek

Södertörns högskolebiblioteks nuvarande lokaler invigdes 10 september 2004. Biblioteket ritades av Christer Malmström arkitektkontor AB, och dess arkitektur har belönats med Kasper Salin-priset. Byggnaden är på totalt 11 000 kvadratmeter, varav ungefär 6000 kvadratmeter används som biblioteksutrymmen. Genom en delvis underjordisk gång är biblioteket sammankopplat med Moas båge. Utöver ungefär 140 000 tryckta medier rymmer biblioteksbyggnaden också 700 studieplatser placerade i allt från en tyst läsesal till grupprum samt bland annat inspelningsstudio, undervisningssalar, restaurang och café. En ny studiemiljö med utrymme för både studenter och gästforskare öppnar under hösten 2021.

Rektorer

Studentliv

SöderS är studentkåren vid Södertörns högskola och har varit det sedan 1996. SöderS arbetar främst med tre verksamhetsområden; en bra utbildning som är rättvis och har hög kvalitet, en rolig och givande studietid och att studentkåren ska vara en stabil organisation som ska vara enkel att påverka.

Sedan 2001 finns en alumnverksamhet på högskolan som vänder sig till tidigare studenter som läst på Södertörns högskola. Nätverket heter SH Alumni och är tänkt att underlätta upprätthållandet mellan tidigare kurskamrater och lärare, samt skapa nya kontakter för framtiden.

Södertörns högskola har också flera studentföreningar. Södertörns Förenade Ekonomer, även kallad SÖFRE, är den största med runt 1200 medlemmar (2016). SÖFRE riktar sig främst till ekonomistudenterna. En annan studentförening är TUG - Turister utan gränser. TUG är turismprogrammets enda studentförening vid Södertörns högskola och riktar sig främst mot turismstuderande, men välkomnar alla studenter på högskolan. Fokus ligger i att försöka förbättra studietiden som turismstudent, samt att verka för en ökad kontakt mellan studenter och näringslivet.

Personer som arbetar eller har arbetat på högskolan

Konst

Konstverket Moas stenar av svenska skulptören Claes Hake uppfördes utanför Södertörns högskola 2002. Inne i lokalerna finns konst av konstnären Nina Bondeson.

Referenser

Källor

Noter

 1. ^ ”Högskolan i siffror”. http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 20 januari 2015. 
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131017182848/http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/39/57/2f713bd9.pdf. Läst 17 oktober 2013. 
 3. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Ny högskola i Stockholms län Utbildningsutskottets Betänkande 1994/95:UbU11 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-hogskola-i-stockholms-lan_GI01UbU11. Läst 14 april 2020. 
 4. ^ ”Profilområden”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/historiska-studier/profilomraden. Läst 9 april 2020. 
 5. ^ ”Kritisk kulturteori”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/kritisk-kulturteori. Läst 9 april 2020. 
 6. ^ ”Miljövetenskapliga studier”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/miljovetenskapliga-studier. Läst 9 april 2020. 
 7. ^ ”Politik, ekonomi och samhällets organisering”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/politik-ekonomi-och-samhallets-organisering. Läst 9 april 2020. 
 8. ^ "Södertörns högskola får utbilda poliser" - Rikspolisstyrelsen
 9. ^ https://polisen.se/Bli-polis/Utbildningen/Utbildningsorter/
 10. ^ Rikspolischefen skrev på avtal om Polisprogrammet
 11. ^ ”Utbildningsvetenskapliga studier”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/forskarutbildning/utbildningsvetenskapliga-studier. Läst 14 april 2020. 
 12. ^ ”Högskolan i siffror”. www.sh.se. Arkiverad från originalet den 11 juli 2020. https://web.archive.org/web/20200711102654/https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/hogskolan-i-siffror. Läst 14 april 2020. 
 13. ^ ”Organisation”. www.sh.se. Arkiverad från originalet den 11 juli 2020. https://web.archive.org/web/20200711102639/https://www.sh.se/samverka--mot-sodertorn/det-har-ar-sodertorns-hogskola/organisation#Instutitioner. Läst 14 april 2020. 
 14. ^ ”Centrum för praktisk kunskap”. www.sh.se. https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-forskningsnatverk/centrum-for-praktisk-kunskap. Läst 9 april 2020. 
 15. ^ ”Utveckling och internationellt samarbete”. www.sh.se. Arkiverad från originalet den 16 december 2019. https://web.archive.org/web/20191216013647/https://www.sh.se/forskning/var-forskning/utveckling-och-internationellt-samarbete?openagent%2526key%253Dom_amne_1299246689970. Läst 9 april 2020. 
 16. ^ ”Program & kurser”. www.sh.se. https://www.sh.se/program--kurser. Läst 9 april 2020. 
 17. ^ ”Högskolan i siffror”. http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=institutioner_1307531215512#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=hogskolan_i_siffror_1306161305937. Läst 20 januari 2015. 
 18. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120185132/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300707433741. Läst 20 januari 2015. 
 19. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120185608/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1349434024574. Läst 20 januari 2015. 
 20. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 april 2016. https://web.archive.org/web/20160423002053/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_centrum_for_praktisk_kunskap_1300823894477. Läst 10 oktober 2016. 
 21. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120183942/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300799972988. Läst 20 januari 2015. 
 22. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160617142356/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803267484. Läst 20 januari 2015. 
 23. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150120183704/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300803420270. Läst 20 januari 2015. 
 24. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 december 2014. https://web.archive.org/web/20141221183622/http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_oss_1300800054928. Läst 20 januari 2015. 
 25. ^ https://www.sh.se/student/alumn/sh-alumni
 26. ^ Söfre
 27. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131017184413/http://tugbloggen.blogspot.se/p/om-oss.html. Läst 17 oktober 2013. 
 28. ^ Jenny Andersson: "Konst, mångfald och representation – Hur begreppet mångfald manifesteras i och kring konsten vid Södertörns högskola", B-uppsats, vt 2006, sidan 4 och sidorna 9-12. Läst den 4 oktober 2023.

Vidare läsning

Externa länkar och litteratur