Isagogik

Isagogik (grekiska eisagogike, av eisagoge "inledning") är den vetenskapsgren som söker klargöra de bibliska böckernas tillkomsthistoria samt hur den bibliska kanon kommit till. Ämnet behandlar den kringkunskap som krävs för att förstå de bibliska källorna.

Till isagogiken hör bland annat frågor om datering och författare. Till grenen hör även problem som rör skrifternas muntliga och skriftliga tradering samt kanonhistorien, det vill säga hur just de skrifter som nu utgör Bibeln kom att väljas ut och bilda en skriftsamling av nuvarande betydelse.

Källor