Gästprofessor

Utseende flytta till sidofältet dölj
Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlarDocent
Examina på forskarnivåDoktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivåMasterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivåKandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärareProfessor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformerForskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformerRektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
HederstitlarHedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

En gästprofessor är en professorskompetent akademiker som under viss tid anställts som professor vid ett annat universitet eller högskola än det där personen normalt är verksam. En gästprofessor är ofta utnämnd professor vid sin ordinarie institution. I andra fall har personen bedömts som professorskompetent i samband med utnämningen till gästprofessor.

Även gästlektorer och gästadjunkter förekommer, för gästlärare som inte bedömts vara professorskompetenta.

I Sverige regleras gästprofessurer i Högskoleförordningen och Högskolelagen. Anställningen är tills vidare, men får som längst vara i fem år.

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ 4 kap. 12 § Högskoleförordning (1993 :100#K4P12 1993 : 100 )

Källor